Beiratkozás az óvodába

 Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje
 • Az óvoda működési (felvételi) körzete Noszvaj község közigazgatási területe.
 • Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel, illetve jogszabályban meghatározott feltételek mellett két és fél éves korban. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. (Nkt.8.§)
 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. /Nkt.49.§ (1)/
 • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről illetve átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, és az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. /Nkt.49§ (2)/
 • A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található /Nkt.49§ (3)/
 • Kötelező a gyermek óvodai felvétele abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, mert ebben az esetben a nevelési év kezdő napjától köteles napi legalább négy órában, az óvodai nevelésben részt venni (Kt. 24.§).
 • Nem kell részt vennie a gyermeknek óvodai nevelésben, abban az esetben, ha az óvoda vezetője a gyermeket a szülő kérelmére felmentette. E felmentés megadásánál az óvoda vezetője körültekintően jár el. (Kt. 69.§).
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. /Nkt.49.§ (4)/
 • A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó, vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet (Kt. 24.§).
 • Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 20.§(3)
 • Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 20.§(4)
 • Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnt. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 20.§(8)
 

Beiratkozás a bölcsődébe

Az ellátandó célcsoport
Bölcsődénkben ellátjuk azokat a kisgyermekeket, - elsősorban körzeten belül-, akiknek szülei munkavállalásuk miatt nem tudják megoldani gyermekeik napközbeni felügyeletét. Továbbá férőhelyet biztosítunk azon gyermekeknek, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.
Szeretnénk a szülőkkel együtt szolgálni azt a célt, hogy gyermekeik zavartalanul, testileg - lelkileg kiegyensúlyozottan fejlődjenek mindenki örömére.
Bölcsődénk a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő - 20 hetes - 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását szakszerű nevelését és gondozását végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte a bölcsődei nevelési és gondozási év végéig maradhat a bölcsődében. 
Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31- éig. Szeretnénk megteremteni a feltételeket a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gondozásával, esély egyenlőségük növelése érdekében.

A felvétel rendje
Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást.
A törvényes képviselő részéről történő szóbeli igénybejelentést követően a szükséges munkahelyi nyilatkozat és írásos kérvényezés alapján a szakmai vezető/intézményvezető dönt a gyermek felvételéről. 
A bölcsődei csoportba felvehető gyermekek száma 12 fő.

A gyermekek bölcsödébe történő felvételét kérheti a szülő hozzájárulásával:
 • Körzeti védőnő
 • Házi gyermekorvos
 • Szociális, ill. családgondozó
 • Gyermekjóléti szolgálat
 • Gyámhatóság
A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára: 
 • akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, 
 • felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 
 • betegségük 
 • vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket:
 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt három vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
 • Előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője/törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
 • A gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a védelembe vételi eljárás során elrendelték, akinek egyik szülője munkaképtelen.
A bölcsőde elsősorban Noszvaj község területén lakók, dolgozók gyermekeit veszi fel. A felvételnél előnyben részesítjük, ha a gyermek a 2,5 életévét adott év augusztus 31-ig betölti, és valamely ok miatt a gyermek óvodai jogviszonya nem jött létre.  Ha a gyermek a bölcsődébe felvételt nyert, orvosi vizsgálaton vesz részt. A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapra fel kell vezetni. A felvételi könyvbe minden gyermeket be kell jegyezni.

Soron kívüli felvétel:
Azon szülők esetében, akik a megjelölt időszakban nem jelezték gyermekük felvételi szándékát, de időközben sikerült munkába állniuk vagy egyéb indok miatt szükségük van bölcsődei ellátásra, soron kívüli felvételt kérhetnek.  Ekkor a gyermek felvételre kerül, amennyiben van szabad férőhely a bölcsődében.
 

Kapcsolat

Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde
3325 Noszvaj, Gárdonyi út 21.
3325 Noszvaj, Balassi Bálint utca 2/A

Főigazgató:
Szalókiné Sike Krisztina

Szakmai irányító:
Fülepné Juhász Zsófia

Telefon:
óvoda: +36-36-463-471
bölcsőde: +36-36-312-831

E-mail:
ovoda@noszvaj.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 17.00