Beiratkozás

 Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje
 • Az óvoda működési (felvételi) körzete Noszvaj község közigazgatási területe.
 • Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel, illetve jogszabályban meghatározott feltételek mellett két és fél éves korban. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. (Nkt.8.§)
 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. /Nkt.49.§ (1)/
 • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről illetve átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, és az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. /Nkt.49§ (2)/
 • A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található /Nkt.49§ (3)/
 • Kötelező a gyermek óvodai felvétele abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, mert ebben az esetben a nevelési év kezdő napjától köteles napi legalább négy órában, az óvodai nevelésben részt venni (Kt. 24.§).
 • Nem kell részt vennie a gyermeknek óvodai nevelésben, abban az esetben, ha az óvoda vezetője a gyermeket a szülő kérelmére felmentette. E felmentés megadásánál az óvoda vezetője körültekintően jár el. (Kt. 69.§).
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. /Nkt.49.§ (4)/
 • A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó, vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet (Kt. 24.§).
 • Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 20.§(3)
 • Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 20.§(4)
 • Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnt. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 20.§(8)
 

Kapcsolat

Noszvaji Cseperedő Óvoda
3325 Noszvaj, Gárdonyi út 21.

Óvodavezető: Szalókiné Sike Krisztina

Telefon:
+36/36-463-471

E-mail:
ovoda@noszvaj.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 17.00


Noszvaji Óvodásokért Alapítvány

Bankszámlaszám: 62800259-11028945

Adószám: 18588684-1-10


Egészségügyi ellátás: 

Intézményi védőnő: Nyitrai Margit

Intézményi orvos: Dr. Koncz Andor

Városi gyermek ügyelet: 
3300 Eger, Szálloda u. 2/a. 
+36/36-314-104